Vitajte na našich stránkach ,

Zaoberáme sa  poradenstvom v oblasti vyhradených technických zariadení v zmysle Vyhl. MPSVR 508/2009 Z.z., a to výkonom odborných prehliadok a skúšok zdvíhacích a tlakových zariadení ako aj vzdelávaním zamestnancov na obsluhy  rôznych technických zariadení  a činností  v zmysle zákona 124/2006 Z.z., na čo vlastní organizácia oprávnenia   vydané Národnou inšpekciou práce .


Odborné prehliadky a skúšky - Tlakových plynových a  zdvíhacích zariadení 


Rozšírili sme činnosť o  tlakové a plynové zariadenia

Vykonávame  odborné prehliadky a skúšky vyhradených zdvíhacích , plynových a tlakových zariadení a plynových v zmysle Vyhl. MP SVR 508/2009 Z.z. §9 

- pravidelné

- po oprave

- po demontáži a montáži  pokiaľ nieje predpísaná úradná skúška

        mp                    


Spolupracujeme úzko s Technickou Inšpekciou SR  a zabezpečujeme výkon úradných skúšok , vrátane prípravy , zabezpečenie dokumentácie . 

viac v sekcii Odborné prehliadky a skúšky


Vzdelávanie  obslúh VTZ a ďalších profesií

Vykonávame  základné a  opakovacie školenia  a aktualizačné odborné prípravy obslúh vyhradených zariadení , ale aj ďalších profesií, na ktoré sa vyžaduje vlastniť preukaz resp. doklad o overení odborných vedomotí v zmysle zák. 124/2006 Z.z. § 16  resp. vyhl. 356/2007 Z.z.

viac v sekcii vzdelávanie


                                                                                     

                                                                                                                                                    ©  2015